Hjernecenter syd

Hjernecenter syd er en neurorehabiliterende organisation i Aabenraa kommune med ca. 146 medarbejdere, der qua erfaring og ekspertise løser opgaver i fase 3 og 4 inden for erhvervet hjerneskadeområde.

Målgruppen i Centeret er primært borgere med moderat til svære erhvervet hjerneskader både fysisk og/eller kognitivt. Samt borgere med dobbelt og triple diagnoser, progredierende lidelser, udfordrende adfærd, misbrug og tilsynsdomme og borgere med multiple funktionsnedsættelse.

Centeret rummer følgende tilbud:

  • Bosteder
  • Bostøtte
  • Aktivitetstilbud
  • Ressourceforløb og erhvervsafklaring i samarbejde med Jobcenteret
  • Kursus & udviklingsafdeling

Hjernecenter syd er kendt for høj kvalitet, trivsel og resultatskabelse. En kultur, der tilpasses samfundsudviklingen og kommunernes behov for dynamiske og individuelle tilbud til borgere med særlige komplekse mentale problemstillinger.

Den anerkendende rehabiliterende tilgang

Der arbejdes værdibaseret og med afsæt i en systemisk, narrativ, kognitiv og neurofaglig tilgang.

Sammen med den anerkendende tilgang, udgør dette afsæt, en rød tråd i alle relationer i vores center.

I det rehabiliterende arbejde, tages udgangspunkt i en helhedsorienteret forståelse af, hvad sundhed er – Det dobbelte KRAM med fokus på Kost, Rygning, Alkohol og Motion (patogenese) suppleret med det brede sundhedssyn (salutogenese) hvor borgerens Kompetencer, Relationer, Accept & Mestring har betydning for at opleve et sundt liv.

Den enkelte borger har egen individuel rehabiliterende plan. Borgere og medarbejdere samarbejder aktivt omkring denne. Dette sker via små overskuelige mål i hverdagen, der justeres i takt med ressourcer og udvikling. I ethvert rehabiliteringsforløb vil graden af selvhjulpen hed variere over tid og den neurofaglige indsats er fleksibel og tilpasses hele tiden borgerens aktuelle livssituation.

Arbejdet omkring indsatsresultater og støttebehov dokumenteres i Nexus, og gennem en ICF-status, der visualiserer kompetencer og udvikling. Der udarbejdes kontinuerligt effekt og resultatdokumentation.

I det rehabiliterende arbejde sigtes målrettet mod at den enkelte borger får brug for mindre indgribende støtte.

Medarbejder kompetenceteam

Studerende siger om os:
”I praktikken har jeg fået rig mulighed for at udforske egen pædagogisk identitet.”

”Her vil jeg gerne arbejde, når min uddannelse er færdig.”

Hjernecenter Syd rummer et specialiseret og tværfagligt kompetence team af medarbejdere, der har stor erfaring indenfor centerets målgrupper og sammen med borgere og andre relevante samarbejdspartnere arbejder neurorehabiliterende på et højt fagligt niveau

Der arbejdes relationel koordinerende internt som eksternt. Tværfagligheden i centeret er medskabende til den høje kvalitet og kompetenceteamet består af pædagogiske og sundhedsfaglige medarbejdere, udviklingskonsulenter, terapeuter, hjerneskade-koordinator, værkstedsassistenter samt lærere.

Hver borger er tilknyttet et lille tværfagligt medarbejderteam som i tæt samarbejde med borgere, pårørende og andre relevante bidragsydere, arbejder med borgerens individuelle rehabiliterende plan og fastholder den røde tråd i det rehabiliterende forløb.

Alle medarbejdere er tildelt efteruddannelse indenfor viden omkring hjerneskader og neuropædagogik samt andre supplerende uddannelser som diplomuddannelser mv. Vores udviklingskonsulenter superviserer og coacher løbende medarbejderne både individuelt og i teams samt eksterne kommuner.

Hjernen og den neuropædagogiske tilgang

Det skal være sjovt at være her, men vi er her ikke for sjov”

Hjernen er vores styrende organ. Følgerne af en hjerneskade, enten medfødt eller erhvervet, kan være mange og forskelligartede afhængigt af skadens placering.

Fysiske følger: Lammelser, nedsat muskelstyrke, svimmelhed, balanceproblemer, stor træthed og sanseforstyrrelser.

Kognitive følger: Svigtende koncentration og opmærksomhed, nedsat hukommelse, sproglige vanskeligheder, nedsat evne til planlægning og kontrol, nedsat orientering, vanskeligheder med problemløsning samt nedsat erkendelse og sygdomsindsigt.

Personlighedsændringer: Depression, svigtende styring og kontrol af følelser og nedsat initiativ og engagement.

Den neuropædagogiske tilgang er baseret på viden om den raske og skadede hjerne, og de særlige fysiske, psykiske og sociale problemstillinger, der følger qua en skade i hjernen. Opgaverne løses neuropædagogisk, sundhedspædagogisk og socialpædagogisk og sætter i høj grad fokus på at udvikle den enkeltes livspotentiale. Metoderne udvikles, nytænkes og justeres med det formål at samarbejde, støtte, vejlede mest optimalt.

De forskellige tilgange, metoder og teorier der benyttes er vidensbaseret og der tilstræbes en evidensbaseret tilgang hvor dette er muligt.

Et udklip af vores hverdag hos Hjernecenter Syd